Friday, 11 November 2011

Illyrians, the inheritors of the Roman Empire and founder of the Byzantine Empire

Illirët ,trashëgues të Perandorisë Romake dhe themelues të Perandorisë Bizantine

Duket se disa persona Grekë,shumica studjues,me ndërgjegje të pastër personale dhe shoqërore, po i kundërvihen nacionalizmit Grek .
Nacionalizmi Grek për një kohë të gjatë mbyti mendimin e lirë të studjuesve të talentuar në Greqi.Në këtë mënyrë u përvetësua historia e të tjerëve ,kryesisht e shqiptarëve ,u tjetërsua ,historia u bë qëllimisht mitologjike ,u korigjuan në shumë raste shkrimet origjinale të autorëve të lashtë duke ju nënshtruar news helenizmit...etj .Por asnjë gënjeshtër nuk mbeti e përjetshme .Një zbulim i madh.Asnjë Grek nuk është perandor Bizantin .
in English
It seems that some people Greeks, most researchers, with personal conscience and social, as opposed to Greek nationalism.
Greek nationalism for a long time suffocated free thinking of talented researchers in this way been learned Greqi.Në history of others, mostly Albanians, were alienated, became intentionally mythological story was corrected in many cases the original writings of authors subject to the ancient Hellenism news ... etc.. But there was no eternal lie.A breakthrough.There is no Greek Byzantine emperor.

            

 1- Konstandini i Madh ,Illir(Illirjos),324 - 337,lindi në Nasho ,sot Nish të Serbisë.
 2- Konstandini B`,Konstas,Illir (Illirjos),337 - 361,Djemtë e Konstandinit të Madh .
 3- Juliano(s),Illir (illirjos) ,i vetmi gjysëm grek,nga Kisha u thirr Paravatis .
 4- Joviano,(s),Illir(jos),363 - 364,lindi në Pannonia.(Pan Nonia)
 5- Uali(s)(U-Ali = unë Ali),Illir(jos),364 - 378,lindi në Pannonia .

Deri këtu kemi themelimin ,dmth nga viti 324 deri në 378 ,54 vjet sunduan illirët .
Më vonë kemi Markiano(s) ,450 - 457 ,Anastashi(Ana +s`tashi),491 - 518 .
Këtu thrakët nuk cilesohen si Illirë ,por si degë më vete .
Kjo pjesë e shkëputur tabele është marrë nga një burim shumë serioz me titull :
Kerkimi i lirë.

2 - Prejardhja e emrit Konstandin
Nga tabela vëmë re se pasardhësit e Konstandinit të madh,dmth djemtë e tij quheshin Konstantë,Konstas..
Eshte e qarte se emri i tij ishte Konsta-nt-inë,Konstant - inë ,Konstantin.
Çfarë ka ndodhur ?
Gjuha e referimit ka qënë greqishtja ,e cila gërmën "D,d" e ka të përbërë nga bashkimi i dy bashketingelloreve "N,n "dhe "T,t",së bashku "NT,nt".
Gjuha e lashtë ,sot e quajtur vetëm greke ka qënë shumë e varfër .
Ajo dhe gërmën "B,b" në latinisht e ka të përbërë
nga bashkimi i dy bashkëtingelloreve "MP,mp", përvec faktit që në të gjitha rastet kur përdorej kjo gërmë e latinishtes sipas greqishtes shënderrohej në "V,v".
Unë në një emër kam gjetur katër gabime .
Eshte fshat arvanit në Kiato (Ki-at,ati-ki) .Quhet Valës i madh dhe Valës i vogel .Ky emer vjen nga Ballësh i Mallakastres .
1 - Ballësh = Vallësh (B,b=V,v)
2 - Vallësh = Valësh (Ll,ll = L,l)
3 - Valësh = Valesh (ë = e),Valë = Vale,Val-tërë = Valtere,Valter,Valtero,ndërsa Valent-inë =Valentin,Valentino,Valentina.
4 - Valesh = Vales (sh = s) .
Konkluzioni
 - Termi Konstant/ Konstante në Matematikë (emër Illyr dhe kjo ,mate - mat - ik.fis - ik ...)
si dhe qyteti Konstanka / Konstanca janë me origjinë Illyre.(Ilire)
 - Gjuha Greke e referencës duhet parë me shumë rezerva dhe nga njerëz kompetentë .
Arkeologët dhe albanologët shqiptarë deri më sot nuk kanë njohur greqisht ,asnjeri prej tyre sado i madh që shfaqet .
Janë bërë dhe vazhdohet të bëhen krime ndaj gjuhes burimore Shqipe ,sepse referenca na paraqitet nga përkthimi i atyre "kompetentëve" që janë me nivel shumë të pamjaftueshëm njohje të greqishtes, të barabartë me shkollën fillore,aspak hulumutues,duke e marrë gjuhën greke të referencës si diçka standarte dhe aspak të diskutueshme.
Adi-gonea,dmth motra e Pirros shkruhet kriminalisht Anti-gonea,Billish(nga ku vjen emri Billi) lexohet Byllis kur kemi
dhe Billishtin dhe T`Billish në Gjeorgji.
Unë rrallë konstatoj gërmë "L,l "në antikitet .Shenderrimi i gërmës "Ll,ll " në "L,l" ka ndodhur në periudha të mëvonshme.
Allie,Allush,Allias,Llab,Iraklli,Allban,Mall,Mallik,Mallakaster,Makbulli,Makbullja,
Sallaria,Makellaria,Makellara,Llëmi,Llami,Lluca....etj jane disa shembuj kuptimplote .
Llab është shëndërruar në Lab duke mos na dhënë kuptimin e plotë .
Ai që nuk ishte pellasg quhej S`llab ,e cila në greqisht shkruhet Sllav ,Billi në Bili,Buli ,Bule .
Mall ne mal,Allban ne Alban ,Irakilli ne Irakili dhe Irakli,Ki-ill (Killi) ne Kili etj,etj

 1 - Constantine the Great, Illyria (Illirjos), 324 to 337, was born in Nasho, Nis, Serbiatoday.
 2 - Constantine B `, Konstas, Illyria (Illirjos), 337 to 361, Sons of Constantine the Great.
 3 - Juliano (s), Illyria (illirjos), the only half-Greek, the Church was called Paravatis.
 4 - Joviano (s), Illyria (Jos), 363 to 364, was born in Pannonia. (Pan-nonia)
 5 - Wali (s) (U-Ali Ali = I), Illyria (Jos), 364 to 378, was born in Pannonia.

  So here we establish, ie from 324 to 378, 54 years ruled Illirians.
Later have Markiano (s), 450 - 457, Anastashi (Ana + s `tashi), 491 - 518.
Here Thrace do not qualify as Illyria, but as a separate branch.
This extract is taken from the table a very serious source titled:
Search cheap.
http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=509


Origin of the name Constantine
From the table we observe that the successors of Constantine the great, that his sons were called constant Konstas ..
It is clear that his name was Konsta-nt-ity(Konsta - nt - inë), Constant-ity (Konstant - inë,
  Konstantin.
What has happened?
Relevant language was Greek, which the letter "D, d" is composed by the union of two consonants "N, n" and "T, t" together "NT, nt".
Ancient language, today called Greek only has been very poor.
She and the letter "B, b" in Latin has made
from the merger of two consonants "MP, mp", apart from the fact that in all cases when used this letter as conversion Greek Latin "V, v".
I in a name I found four errors.
Is Arvanites village in Kiato (ki-at, father-ki)( (ki-at,ati-ki). Called big wave and small wave. This name comes from Ballësh Mallakaster,Albania.
1 - Ballësh = Vallësh (B,b=V,v)
2 - Vallësh = Valësh (Ll,ll = L,l)
3 - Valësh = Valesh (ë = e),Valë = Vale,Val-tërë = Valtere,Valter,Valtero,ndërsa Valent-inë =Valentin,Valentino,Valentina.
4 - Valesh = Vales (sh = s) .

Conclusion
- - The term Constant / Constant Mathematics [Illyria and name it, mate - mat - get away(matamatik), tribe - get away(fled)(fisik....all "ik")Konstanka and city / Constanta,originate Illyria,Illyrian]

  - Greek Language Reference should be seen with many reservations and competent people.
Archaeologists Albanian and Albanian studies to date have not known Greek, none of them, however big that appears.
Have been made ​​and continue to make to the original albanian language crimes, because the references submitted to us on the translation of those "authorities" who are a very inadequate knowledge of Greek, equivalent to elementary school, no researcher,
taking the Greek language as the reference standard and not something controversial.
Adi-Gone, that Pyrrhus sister write criminally Anti-Gone, Billish (from which comes the name Billy) read Byllis when we
and Billishtin and T `Billish in Georgia.
I rarely notice the letter "L, l" in antiquity. Shenderrimi letter "Ll, ll" "L, l" occurred in subsequent periods.
Allie, Allush, Allias, Llab, Iraklli, Allban, Mall, Mallika, Mallakaster, Makbulli, Makbullja,
Sallaria, Makellaria, Makellara, Llëmi, Llami, sludge .... etc are some meaningful examples.
Llab has become a Lab not give us a fuller understanding.
He was not pellasg called S `llab, which in Greek is written Slav(b=v) ,Billy Billy, Buli, Bule.
Mall in mountain Allban Alban, Irakilli we Irakili and Irakli, Ki-ill (Killin) in Chile, etc., etc.


Titulli i publikimit është : Asnjë grek Perandor Bizantin .

Έγραψε στις 09.04.2009 ο/η: Ελευθερίου Κίμων
138390 προβολές


Οι όροι «Βυζάντιο» και «βυζαντινή αυτοκρατορία» επινοήθηκαν τον ιη΄ αιώνα, προκειμένου να εμπεδώσουν τον δήθεν ελληνικό χαρακτήρα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στα ιστορικά κείμενα του μεσαίωνα, η συγκεκριμένη αυτοκρατορία ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε βυζαντινή ή ελληνική. Το Βυζάντιο ουδέποτε υπήρξε ελληνικό, ούτε καν φιλελληνικό. Ουδέποτε εξελληνίστηκε, όπως λανθασμένα διδάσκεται, τουναντίον όλες οι συνιστώσες του ελληνικού πολιτισμού (Φιλοσοφία, Θέατρο, Αθλητισμός, Τέχνες, Επιστήμες κ.τ.λ.), αλλά και το ίδιο το όνομα έλλην είχαν κηρυχθεί από την πολιτικοθρησκευτική του εξουσία υπό άγριο διωγμό. Οι δε βυζαντινοί αυτοκράτορες ουδεμία σχέση με την Ελλάδα είχαν, καθ’ ότι στα 1100 χρόνια βυζαντινής ιστορίας κανείς τους δεν είχε καν ελληνική καταγωγή. Ούτε ένας δεν καταγόταν από περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, πολλοί δε εξ αυτών αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα.Wrote on 09.04.2009 his / her: Eleftherios Kimon
138390 views

Back

The terms "Byzantium" and "Byzantine Empire" invented the r century, to consolidatethe supposedly Greek character of the Roman Empire. In historical texts of the Middle Ages, this empire never featured Byzantine or Greek. Byzantium was never Greek,not even philhellenic. Never hellenized as erroneously taught, on the contrary, all theelements of Greek culture (Philosophy, Theatre, Sports, Arts, Sciences, etc.), but the name itself Greeks had declared from the political-religious power under fiercepersecution. And the Byzantine emperors no relationship with Greece were, at that in1100 years of Byzantine history, no one even had a Greek origin. Not one came from areas with solid Greek population, many of them unaware of the Greek language.....

Kjo eshte për amatoret e historise ,kurse per studjuesit mund te sherbeje origjinali .....

http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=509
..............................................................................................................................................................................


An interesting fact that comes through Greek Albanians, Arvanites.Inherited poetry in dialect Arvanit certifying those who wrote.


face book ,source
...........................................................................................................................................................................................
          in Albanian                                                             in English 


Ne bëmë Bizantin ,                                               We did Byzantium,                                                             
Vëllai ynë Konstantini,                                       Our brother Constantine,
Ne nga Bizanti jemi,                                             We Byzantium,
E nga ajo merak e kemi,                                     And from what we worry,
Bashkë me Konstantinë u vramë,                   Along with Constantine killed them,
Ne ishim në Pol që ramë,                                   We were in pole that fell,
Ai,i madhi Justini ,                                                He, the great Justin,
Vëllai ynë ,këtë e dini ?                                       Our brother, you know?


.................................................................................................................................................................................................

coment
της μιας arbereshe απο Ιταλια

Giovanna Brunetti 
Ashte vertete se Arvanitet jane "residents immemorial."
jo vetem ne Greqi, por ne zona balkanike... por se edhe Greket( te çilet theressen vethenin Elene) kane shume mot(kohe) çe


 jetojen atje;
edhe ne ato zone kane jetuar edhe më popull t'ndrishme çe nang jane më (ashtu si Taket) ose si Daket çe u "romanizuan"...
Do te ish shume interesante t'studhjothi me mire historia e vjeter sepse jane shume kunda (gjera) ç'jane vertete pak qarte...


 ashte veshtire, por jam sikuru se ashte gje çe mand t'bathat.
Ish mire ndosa mand te dime me shume mbi Elenevet edhe origjinan e tyre... sepse, çe kur u çlirua Greqia nga Osmanet, 


u krjiua shume konfuzion mbi historise antike edhe moderne.

Klisa Greke, psaj, ashte gjà çe do studiuar veç,
sepse nang mand t'identifikohet nje fe me nje popull i çili ekziston me pare se feja, me pare se t'lethi(lindi) Krishti.

11 hours ago ·  ·  3


 .Μεγα Arbëria
Adresa in face book Giovanna Brunetti
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001565943043


Tuesday, 8 November 2011

Albanians are descendants of ancient Illyrians, who were ancestors of the people of Rome and classical Greece


Title

Albanians are descendants of ancient Illyrians, who were ancestors of the people
of Rome and classical Greece
When talking to the Albanians,
certainly there are Arvanites - Arbërorët
We are serious, we do not talk about Albanian authors because it can be inserted into nationalism. We talk to the mouth of foreign authors.

Marylee Knowlton: Shqiptarët pasardhës të ilirëve të lashtë, të cilët janë paraardhësit e popujve të Romës dhe Greqisë klasike


Historia njerëzore në Shqipëri, fillon në periudhën paleolitike, afërsisht nga 100,000 në 10,000 p.e.s. Mjetet e punës të gjetura bashkë me ato të detit Jon, tregojnë se një qytetërimi i lashtë ka ekzistuar pranë Tiranës, në këmbët e malit të Dajtit. Në kohë më të vona, rreth 5000 p.e.s, një vendbanim në zonën bregdetare jugore, ka lënë mbetje kasollesh, enë prej argjile dhe mjete pune. Qytetërimi i njohur si Vendbanimi i Cakranit ka lënë gjithashtu vazo të zbukuruara me motive të pikturuara me qenie njerëzore. Këta njerëz ishin ilirët e lashtë, një grup i lirë fisesh të Mesdheut, të cilët janë paraardhësit të popujve të Romës dhe Greqisë klasike.

Titulli: Albania
Volume 23 of Cultures of the world
Autori: Marylee Knowlton
Botues: Marshall Cavendish, 2005

                                                                     


                

Source

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Title

Universal Geography:
Tosk and Geg, no doubt originating from the Pelasgians, the social situation of which three thousand years of unchanged.

Universal geography: Tosk e geg, pa dyshim me prejardhje nga pellazgët, gjendja sociale e të cilëve tre mijë vjetë e pandryshuar
Shqiptarët, ose Albanët, janë të ndarë në dy klane apo fise kryesore, toskët dhe gegët, të dy pa dyshim me prejardhje nga pellazgët e lashtë.
b

[...]
... pellazgët e Ilirisë, (të cilët ) besohet të jenë paraardhës të Shqiptarëve ...

[...]
Që nga kohët fillimit të shekullit të tanishëm, shqipja ishte gjuha dominuese në Elis, Argos, Bceotia dhe Atika, e madje edhe në ditët e sotme njëqind mijë të supozuar Helenë, vazhdojnë të flasin akoma atë. Popullsia aktuale e Greqisë është, pra, shumë e përzier, por është vështirë të thuhet në çfarë përmase janë kombinuar  këta elementë helenë, sllav dhe shqiptarë.

[...]
Nëse ne heqim këta vllahë, grekët e Epirit, serbët dhe disa osmanë që banojnë në qytet e mëdha, nuk mbeten veçse gjysmë-barbarët gegë dhe toskë, gjendja sociale e të cilëve, vështirë të ketë pësuar ndonjë ndryshim në rrjedhën e tre mijë vjetëve. Në zakonet dhe në mënyrën e tyre të mendimit, këta shqiptarëve modernë janë pasardhës të vërtetë të pellazgëve të lashtë, dhe shumë skena që një udhëtar mund t’i dëshmojë mes tyre, e kthejnë atë pas në kohë, në ditët e Odiseas. G. von Hahn, i cili i ka studiuar me themel shqiptarët, i shikon ata si dorianët vërtetë, paraardhësit e të cilëve, të udhëhequr nga Heraklidët, shpërthyen nga pyjet e Epirit për të pushtuar Peloponezin. Ata janë po aq trima, po aq luftëtarë, po aq të dhënë pas sundimit dhe po aq klanorë sa ishin edhe paraardhësit e tyre. Veshja e tyre, gjithashtu, është gati e njëjtë, dhe tunika e bardhë (fustanella) e lidhur me kujdes rreth belit në mënyrë të drejtë përfaqëson khlamis-ën (shënim imi: veshje antike) e lashtë. Gegët, ashtu si dorianët e vjetër, janë të dhënë pas atij pasioni misterioze të cilin historianët e lashtësisë e kanë ngatërruar, për fat të keq, me një ves që nuk i thuhet emri, dhe që lidh burrat me fëmijët me një dashuri të pastër dhe ideale, në të cilën shqisat nuk kanë asnjë rol.
Me gjithë respektin, nuk ka njerëz modernë, të cilët të kenë kryer veprime më mahnitëse guximi sesa ato të kryera prej shqiptarëve.in english

Albanians, or Albania, are divided into two main clans or tribes, and Ghegs Tosks, both without doubt the origin of the ancient Pelasgians.
 
[...]... Pelasgians of Illyria (who) are believed to be ancestors of the Albanians ...
 
[...]Since the recent start of the current century, the Albanian language was dominant in Elis, Argos, Bceotia and Attica, and even today one hundred thousand alleged Helen, continue to speak it still. Greece's current population is, therefore, very mixed, but it is hard to say what these elements are combined dimension Hellenic, Slavic and Albanian.
 
[...]If we remove these Vlachs, Greeks of Epirus, and some Ottoman Serbs living in the big city, there remain only semi-barbarians gegë and Tosca, whose social situation, have hardly undergone any change in the course of three thousand years. In habits and their way of thinking, these modern Albanians are descendants of the ancient Pelasgians true, and many scenes that a traveler can witness among them, and turn it back in time, in the days of Odysseus. G. von Hahn, who has studied thoroughly the Albanians, they looks like real Dorian, whose predecessor, led by Heraklidët, erupted from the forests of Epirus to conquer the Peloponnese. They are as brave, just as warriors, just as fond of rule and the same clan as their predecessors were. Their dress, too, is almost the same, and white coats (kilt) associated with care around the waist fairly represents khlamis, RA (my note: antique clothing) ancient. Ghegs, just like the old Dorian, are given after that mysterious passion which historians of antiquity have messed up, unfortunately, with an attachment that does not say the name, and linking the men with children with a pure love Ideally, in which the senses have no role.With all due respect, no modern people who have done the most amazing acts of courage than those committed by Albanians.
Albanian Folk Iso-polyphony

 677 videos