Wednesday, 11 July 2012

Albanians grandchildren the Pelasgians


http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=45823 
http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=45823#original
in Albanian
Shqiptarët,pinjollët,stërnipërit(progeny) e pellazgëve ,djathtas,poshtë.(Veloev akademik)
....shumë emra rrafshesh,ishujsh,lartësish të ruajtura nga greqishtja ,duke patur ato koresponduese(analloge)
në Shqip(Albanian) .Aqillevs,(Aqillea),Agamëmnon,Ektor(Hektor)...heronj të luftës së Trojës .
Adhurimi për Dhimitrën,që nga fillimi ishte nga pellazgët ...
in English 

Albanians, sucker, grandchildren (Progeny) the Pelasgians, right, down. (Academic Veloev)
.....many names levels, islands, preserved from Greek heights, taking them corresponding (analloge)
in Albanian . Aqillevs (Aqillea), Agamëmnon,Ektor (Hector) ... heroes of the Trojan War.
Worship for Dhimitrën, from the beginning was the Pelasgians ...


................................................................................................................................

http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/08/blog-post_26.html
in Albanian
Illiri,djalë i Kadmit dhe Armonias(sot harmonia),i pari udheheqës i Illirëve .
Grekët e rinj e fshehën qëllimisht në mënyrë që shqiptarët e sotëm ,jo vetëm të mos ishin të stërlashtë ,pa histori,por do të kërkonin pjesën pellasgjike .Bile grekët shkruanin se gjuha pllasgjike NUK KA TRASHEGIMTARE ,kur e dinin fare mirë se shqiptarët ishin trashëgimtarët e kësaj gjuhe .
Psevdhoapollodhoros,"Bibloteka",39,1-9 .
Ndërsa Jorgjios Kërdhinos dhe Jonis Zonaras vërtetojnë se Perandori Justinan ishte kryesisht illir .
Disa qindra ,mijëra dokumente i fsheh Greqia Shqipërisë,nga frika sepse do të ngelet pa pjesë .
in English

Illiri, boy and Armonias Kekrops(Kadmi)(today Harmony), the first leader of the Illyrian.
Young Greeks deliberately concealed so that the Albanians of today, not only were not immemorial, no story, but would require the pellasgian. Even the Greeks wrote that the language pllasgjike
There are no heirs, when they knew full well that the Albanians were the inheritors of this language.
Psevdhoapollodhoros, "Library",39,1-9.
While Jorgjios Kërdhinos and Zonaras Jonis prove Justinan was mainly Illyrian Emperor.
Several hundreds, thousands of documents hides Greece Albania, fearing they will remain without any.

Për më shumë,For more
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/05/blog-post_1878.html
.......................................................................................................................
GJUHA SHQIPE I JEP ZGJIDHJE MISTERIT ETRUSK 
DHE PROBLEMIT PELLAZGJIK
Ne jemi seriozisht të bindur se “misteri etrusk” mund të sistemohet padyshim, vetëm nëse studiuesit mbështeten te gjuha shqipe, një themel i sigurt për zgjidhjen e problemit pellazgjik.

"Albanian language solves mystery Etruscan and Pelasgian problem 

We are seriously convinced that "Etruscan mystery" can certainly be arranged only if researchers rely on Albanian language, a sure foundation for solving the problem Pelasgian"

Titulli: The Epigraphic Society Occasional Papers:
ESOP., Volume 23
Botues: The Epigraphic Society, 1998

Foto: Artefakt etrusk

                      Foto: GJUHA SHQIPE I JEP ZGJIDHJE MISTERIT ETRUSK 
DHE PROBLEMIT PELLAZGJIK

Ne jemi seriozisht të bindur se “misteri etrusk” mund të sistemohet padyshim, vetëm nëse studiuesit mbështeten te gjuha shqipe, një themel i sigurt për zgjidhjen e problemit pellazgjik.

Titulli: The Epigraphic Society Occasional Papers: 
ESOP., Volume 23
Botues: The Epigraphic Society, 1998

Foto: Artefakt etrusk

https://www.facebook.com/151427651537397/photos/a.202253349788160.58741.151427651537397/849124985100990/?type=1&theater

Veshja në fakt, është shqiptare, ashtu siç është pjesa më e madhe e këtij populli mesdhetar (Greqisë). . . 
. . . Gjuha shqipe nuk është tjetër veçse greqishtja e lashtë, pellazgjishtja, sekreti prehistorik i së cilës është ruajtur mirë prej pjesës tjetër të botës, njëlloj si lëkurë-kuqët dhe ndërtuesit e tumulave.


Coating is actually Albanian, as most of the people Mediterranean (Greece). . . 

. . . The Albanian language is nothing but ancient Greek, pellasgian, whose prehistoric secret is well guarded from the rest of the world, like the red leather and builders of tumuli.
Titulli: The Atlantic Monthly, Volume 73
Autori: Philip Gengembre Hubert
Botues: Atlantic Monthly Company, 1894

https://www.facebook.com/151427651537397/photos/a.202253349788160.58741.151427651537397/843814232298732/?type=1&theater
ALBANIA - older people the most original of the Balkans

He (Albanian) is therefore the most ancient inhabitant of the Balkan Peninsula and the fact that he has survived the successive onslaughts of the rule of the Romans, Bulgarians, Turks, Serbs and Albanian remained, convincingly proves his persistent sense of nationality. No invader has not managed to digest it within yourself. As a result, between Albanians still find traces of the earliest European traditions.

Title: "Oldest and quaintest of the Balkan peoples"
in
"Peoples of All Nations: theire Life To-day and the Story of Their Past, Volume 1"
Author: Edith Durham
Editors and: Sir John Alexander Hammerton
Publisher: Fleetway House, 1922
https://www.facebook.com/151427651537397/photos/a.202253349788160.58741.151427651537397/840570325956456/?type=1&theater
No comments:

Post a Comment