Tuesday, 8 November 2011

Albanians are descendants of ancient Illyrians, who were ancestors of the people of Rome and classical Greece


Title

Albanians are descendants of ancient Illyrians, who were ancestors of the people
of Rome and classical Greece
When talking to the Albanians,
certainly there are Arvanites - Arbërorët
We are serious, we do not talk about Albanian authors because it can be inserted into nationalism. We talk to the mouth of foreign authors.

Marylee Knowlton: Shqiptarët pasardhës të ilirëve të lashtë, të cilët janë paraardhësit e popujve të Romës dhe Greqisë klasike


Historia njerëzore në Shqipëri, fillon në periudhën paleolitike, afërsisht nga 100,000 në 10,000 p.e.s. Mjetet e punës të gjetura bashkë me ato të detit Jon, tregojnë se një qytetërimi i lashtë ka ekzistuar pranë Tiranës, në këmbët e malit të Dajtit. Në kohë më të vona, rreth 5000 p.e.s, një vendbanim në zonën bregdetare jugore, ka lënë mbetje kasollesh, enë prej argjile dhe mjete pune. Qytetërimi i njohur si Vendbanimi i Cakranit ka lënë gjithashtu vazo të zbukuruara me motive të pikturuara me qenie njerëzore. Këta njerëz ishin ilirët e lashtë, një grup i lirë fisesh të Mesdheut, të cilët janë paraardhësit të popujve të Romës dhe Greqisë klasike.

Titulli: Albania
Volume 23 of Cultures of the world
Autori: Marylee Knowlton
Botues: Marshall Cavendish, 2005

                                                                     


                

Source

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Title

Universal Geography:
Tosk and Geg, no doubt originating from the Pelasgians, the social situation of which three thousand years of unchanged.

Universal geography: Tosk e geg, pa dyshim me prejardhje nga pellazgët, gjendja sociale e të cilëve tre mijë vjetë e pandryshuar
Shqiptarët, ose Albanët, janë të ndarë në dy klane apo fise kryesore, toskët dhe gegët, të dy pa dyshim me prejardhje nga pellazgët e lashtë.
b

[...]
... pellazgët e Ilirisë, (të cilët ) besohet të jenë paraardhës të Shqiptarëve ...

[...]
Që nga kohët fillimit të shekullit të tanishëm, shqipja ishte gjuha dominuese në Elis, Argos, Bceotia dhe Atika, e madje edhe në ditët e sotme njëqind mijë të supozuar Helenë, vazhdojnë të flasin akoma atë. Popullsia aktuale e Greqisë është, pra, shumë e përzier, por është vështirë të thuhet në çfarë përmase janë kombinuar  këta elementë helenë, sllav dhe shqiptarë.

[...]
Nëse ne heqim këta vllahë, grekët e Epirit, serbët dhe disa osmanë që banojnë në qytet e mëdha, nuk mbeten veçse gjysmë-barbarët gegë dhe toskë, gjendja sociale e të cilëve, vështirë të ketë pësuar ndonjë ndryshim në rrjedhën e tre mijë vjetëve. Në zakonet dhe në mënyrën e tyre të mendimit, këta shqiptarëve modernë janë pasardhës të vërtetë të pellazgëve të lashtë, dhe shumë skena që një udhëtar mund t’i dëshmojë mes tyre, e kthejnë atë pas në kohë, në ditët e Odiseas. G. von Hahn, i cili i ka studiuar me themel shqiptarët, i shikon ata si dorianët vërtetë, paraardhësit e të cilëve, të udhëhequr nga Heraklidët, shpërthyen nga pyjet e Epirit për të pushtuar Peloponezin. Ata janë po aq trima, po aq luftëtarë, po aq të dhënë pas sundimit dhe po aq klanorë sa ishin edhe paraardhësit e tyre. Veshja e tyre, gjithashtu, është gati e njëjtë, dhe tunika e bardhë (fustanella) e lidhur me kujdes rreth belit në mënyrë të drejtë përfaqëson khlamis-ën (shënim imi: veshje antike) e lashtë. Gegët, ashtu si dorianët e vjetër, janë të dhënë pas atij pasioni misterioze të cilin historianët e lashtësisë e kanë ngatërruar, për fat të keq, me një ves që nuk i thuhet emri, dhe që lidh burrat me fëmijët me një dashuri të pastër dhe ideale, në të cilën shqisat nuk kanë asnjë rol.
Me gjithë respektin, nuk ka njerëz modernë, të cilët të kenë kryer veprime më mahnitëse guximi sesa ato të kryera prej shqiptarëve.



in english

Albanians, or Albania, are divided into two main clans or tribes, and Ghegs Tosks, both without doubt the origin of the ancient Pelasgians.
 
[...]... Pelasgians of Illyria (who) are believed to be ancestors of the Albanians ...
 
[...]Since the recent start of the current century, the Albanian language was dominant in Elis, Argos, Bceotia and Attica, and even today one hundred thousand alleged Helen, continue to speak it still. Greece's current population is, therefore, very mixed, but it is hard to say what these elements are combined dimension Hellenic, Slavic and Albanian.
 
[...]If we remove these Vlachs, Greeks of Epirus, and some Ottoman Serbs living in the big city, there remain only semi-barbarians gegë and Tosca, whose social situation, have hardly undergone any change in the course of three thousand years. In habits and their way of thinking, these modern Albanians are descendants of the ancient Pelasgians true, and many scenes that a traveler can witness among them, and turn it back in time, in the days of Odysseus. G. von Hahn, who has studied thoroughly the Albanians, they looks like real Dorian, whose predecessor, led by Heraklidët, erupted from the forests of Epirus to conquer the Peloponnese. They are as brave, just as warriors, just as fond of rule and the same clan as their predecessors were. Their dress, too, is almost the same, and white coats (kilt) associated with care around the waist fairly represents khlamis, RA (my note: antique clothing) ancient. Ghegs, just like the old Dorian, are given after that mysterious passion which historians of antiquity have messed up, unfortunately, with an attachment that does not say the name, and linking the men with children with a pure love Ideally, in which the senses have no role.With all due respect, no modern people who have done the most amazing acts of courage than those committed by Albanians.




Albanian Folk Iso-polyphony

 677 videos 

No comments:

Post a Comment