Thursday, 12 April 2012

Albanians, Greeks and selfishness to antiquity.


Shqiptarët ,grekët dhe egoizmi për lashtësinë.
Një temë shumë tërheqëse që do punë shumë autorësh .
Grekët e rinj ,sigurisht që janë kombi më i ri ,me origjinë pellazge merita e vetme e të cilit ishte krijimi i një alfabeti më përparimtar dhe më të thjeshtë nga ai pellazg .Duke hapur më shumë shkolla ,duke thjeshtëzuar alfabetin ,ellinët arritën që të tërheqin më shumë pellazgë në këto shkolla ,të cilat për hir të vërtetës duhet thënë se më në fund duhet të kishin një gjuhë të përbashkët ,të pranueshme nga shumica .
Dikur ata shqiptarët i kishin për krenari ,sepse ishin një fis i përbashkët ku roli i ellinëve ishte kryesisht  rol inteligjent .Të më falë publiku grek nëse e teproj ,por unë nuk konstatoj luftëtar të mirëfilltë te ellinët dhe pasuesit e tyre të diskutueshëm grekë ,pasi atje kemi pjesë të madhe ,ne shqiptarët ,pjesë kjo e fshehur me kujdes dhe ajo që më bën nervoz eshte se e fshehën kolektivisht (!!!)
Tërë peshën dhe burrërinë e luftës e dhanë Illirët -shqiptarët e sotëm ,në të gjitha trojet pellasge .Troja e lashtë Illire,Rakilliu (I-raki-llis)A-leksandri i madh ,Pirro..Shqiptarët ende nuk dinë se sa perandorë kishin në Romë ,por dinë se ata themeluan Perandorinë Bizantine me 6 perandorë radhazi si illirë.
Familja Mbreterore e Rumanisë,Egjyptit,44 kryeministra në Turqi ,Mustafa Qemali,për 50 vjet radhazi sunduan Greqinë ,bile dhe kryengritja e 1821 ishte nje kryengritje shqiptarësh,ku thuajse asnjë kapedan nuk ishte grek ,kryeministra arbëreshë në Itali etj,etj .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexojeni mirë këtë pjesë, sepse jep mënyrën se si mbulohet kultura e lashtë shqiptare prej qarqeve akademike(?) greke. Me pak fjalë pranohet se shqiptarët janë ilirë, se ilirët janë pellazgë – POR ky pranim bëhet vetëm me kushtin që grekët janë pellazgë, dhe ilirët në këtë mënyrë, duke qenë pellazgë ishin grekë. E akoma më tej, sot, shqiptarët si pasardhës të ilirëve-pellazgë (këta të fundit ishin grekë sipas studiuesve grekë modernë), duhet të jenë grekë.
Ndërkohë, burimet e antikitetit pranojnë se popullsia greke ishte tërësisht e ndryshme nga popullsia pellazge, një popullsi autoktone dhe e cilësuar si barbare, si jo-greke. Shqiptarët janë pasardhës të kësaj popullsie shume të moçme. Grekët e sotëm, grekët modernë, që të fitojnë trashëgiminë kulturore të racës pellazgjike, janë të detyruar që të vetmit trashëgimtarë pellazgjikë (shqiptarët) t’i konsiderojnë grekë. Në këtë mënyrë bëhet shkrirja mes dy racave e kulturave të ndryshme në një: raca moderne greke. Ja pse e duan “vorio-epirin”. Kjo është e padrejtë, e pavërtetë dhe ... e pacipë, për ta dhënë SHQIP...

THENIE PER SHQIPTARET....

Sa për shqiptarët që kanë ardhur në Greqi në periudhën e vonë bizantine, Paparrigopoulos vazhdon, ata janë pasardhës të ilirëve të moçëm, të cilët ishin një komb i cili ishte i lidhur me më të lashtët e grekëve (për të cilët ai me gjasa do të thotë pellazgët). Gjuha e tyre e folur, shkruan ai, është një përzierje e greqishtes më të lashtë me shumë fjalë më të vona greke, së toku me fjalë italiane e turke; për këtë arsye, ata shqiptarë që nuk ishin të detyruar më vonë nga turqit për të përqafuar Islamin, e menduan gjithmonë veten e tyre si omogeneis [anëtarë të së njëjtës racë apo komb] me grekët. [* 8]
[...] Në fakt, qysh kur shqiptarët, ashtu si grekët, ishin të konsideruar si të ishin indigjenë (autoktonë) të Ballkanit që prej antikitetit më të hershëm, ata janë konsideruar shpesh nga nacionalistët grekë si të jenë lidhja më e afërt, si racore edhe kulturore, me grekët.


in english
Albanians, Greeks and selfishness to antiquity.
A very attractive theme that will work more authors.
Young Greeks are certainly the youngest nation, Pelasgic origin only merit of whichwas to create a more progressive alphabet and simple from Pelasgian. By opening more schools, simplified alphabet, ellinët failed to attract more Pelasgiansin these schools, which for the sake of truth must be said that in the end should have a common language, accepted by most.
Albanians once they had pride, they were a tribe of the joint where the role ofintelligent role was primarily ellinëve. The Greek public forgive me if you overdo it,but I did not notice the ellinët real fighter and their followers Greek controversialbecause there have large, the Albanians, this part carefully hidden and what makes me nervous is that collectively hid (!)
All the weight of war and manhood gave Illyrian-Albanians today, in all landspellasge. Troy ancient Illyrian, Rakilliu (I-brandy-llis) A large leksandri, Pirro ..Albanians still do not know how many emperors had in Rome, but know that they founded the Byzantine Empire with 6 row as Illyrian emperors.
The Royal Family of Romania, Egypt, 44 prime ministers in Turkey, MustafaKemal, for 50 consecutive years ruled Greece, and even the 1821 uprising was a rebellion of Albanians, where there was hardly any Greek Captain,
Arbëresh prime ministers in Italy, etc., etc..
 STATEMENTS FOR ALBANIANS
Well read this part, because it gives covered how ancient cultures of academia Albanian (?) Greek. In short it is accepted that Albanians are Illyrians, the Illyrians were Pelasgians - but this admission is made only on the condition that the Greeks were Pelasgians, Illyrians and thus, being Pelasgians were Greeks. And further still, today, the Albanians as the descendants of the Illyrians, Pelasgians (the latter were Greeks by modern Greek scholars), must be Greek.Meanwhile, the ancient sources agree that the Greek population was completely different from Pelasgic population, an indigenous population and considered as barbaric as non-Greek. Albanians are the descendants of this population of very ancient. Greeks of today, modern Greek, to gain cultural heritage Pelasgian race, are bound to only heirs Pelasgian (Albanians) to consider Greek. In this way it melt between two different races and cultures in a race modern Greek. That's why love "Northern Epirus". This is unfair, untrue and ... The cheeky, to give SHQIP ...
 nga Thënie për shqiptarët më 2012-04-04 në orën 3:47.PD ·
https://www.facebook.com/notes/th%C3%ABnie-p%C3%ABr-shqiptar%C3%ABt/mackridgeshqiptar%C3%ABt-pasardh%C3%ABs-t%C3%AB-ilir%C3%ABve-t%C3%AB-mo%C3%A7%C3%ABm-lidhur-me-m%C3%AB-t%C3%AB-lasht%C3%ABt-e-grek/340196706029123

Herodotus,historia ,Klio ,56 – 57 .

Ηροδοτος , Κλειω, 56 - 57
In greek

"Οι ερευνες του εδειξαν οτι οι Λακεδαιμονιοι ηταν δυνατοτεροι απο τους Δωριεις και οι Αθηναιοι απο τους Ιωνες.Αυτοι οι δυο,απο τους οποιους οι πρωτοι καταγονταν απο τον Πελασγο ,ενο οι αλλοι απο τους Ελληνες, ηταν οι επικρατεστεροι.Οι Ιωνες ποτε ως τωρα δεν ξεσηκωθηκαν απο τον τοπο τους ,ενω αντιθετα οι Λακεδαιμονιοι μετακινουνται συνεχεια (....)."Για τη γλώσσα των Πελασγών δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, αλλά το ότι δεν ήταν Ελληνική μπορεί να το συμπεράνει κανείς πρώτα από τη γλώσσα ενός μέρους της φυλής των Πελασγών," (....)." Αν όμως πρέπει να συμπεράνουμε απ’ αυτά, οι Πελασγοί θα μιλούν βάρβαρη γλώσσα. Αν λοιπόν όλοι οι Πελασγοί είχαν αυτή τη γλώσσα, το Αττικό έθνος, που ήταν Πελασγικό, όταν μεταβλήθηκε σε Ελληνικό, έμαθε και την Ελληνική γλώσσα"
Μεταφραση Β.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ , Χ.ΤΣΑΚΑ,εκδοσις ΚΑΚΤΟΣ.Αθηνα,1992

Την αδυναμία, άλλωστε, των παλιών κατοίκων δείχνει πολύ καλά και το εξής: Πριν από τον τρωικό πόλεμο η Ελλάδα σαν σύνολο δεν επιχείρησε απολύτως τίποτε. Νομίζω μάλιστα πως και το ίδιο το όνομα δεν είχε δοθεί ακόμη σ’ όλη τη χώρα κι ότι πριν από τον Έλληνα του Δευκαλίωνα δεν υπήρχε καν αυτό, αλλά τα διάφορα φύλα, ιδιαίτερα οι Πελασγοί, έδιναν το όνομά τους στις περιοχές που κατοικούσαν. Από την εποχή όμως που ο Έλληνας κι οι γιοι του απόχτησαν δύναμη στη Φθιώτιδα κι οι άλλες πόλεις άρχισαν να τους ζητούν βοήθεια, όλο και πιο πολύ, εξαιτίας της επικοινωνίας αυτής, λέγονταν πια μεταξύ τους Έλληνες. πέρασε, ωστόσο, πολύς καιρός ώσπου το όνομα αυτό να επικρατήσει γενικά. Την καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό
τη δίνει ο Όμηρος. Γιατί, αν κι έζησε πολύ αργότερα από τον τρωικό πόλεμο, πουθενά δε χρησιμοποιεί το όνομα αυτό για όλους, αλλά μονάχα για κείνους που από τη Φθιώτιδα είχαν ακολουθήσει τον Αχιλλέα, οι οποίοι ήταν κι οι πρώτοι Έλληνες. τους ονομάζει στα έπη του Δαναούς, Αργείους και Αχαιούς. Δε χρησιμοποιεί επίσης τη λέξη βάρβαροι, κι αυτό, κατά τη γνώμη μου, επειδή στην εποχή του οι Έλληνες δεν είχαν ακόμη ξεχωρίσει από τον υπόλοιπο κόσμο κι ονομαστεί μ’ ένα κοινό αντίθετο όνομα. Οπωσδήποτε, όσοι διαδοχικά ονομάστηκαν Έλληνες – αρχικά στις διάφορες πόλεις, επειδή καταλάβαιναν ο ένας τον άλλο, κι αργότερα όλοι μαζί – δεν έκαμαν, πριν από τα Τρωικά, καμιά επιχείρηση, από αδυναμία κι έλλειψη σχέσεων μεταξύ τους. Αλλά και την τρωική εκστρατεία την ανάλαβαν μόνο όταν απόχτησαν αρκετή πείρα στη θάλασσα. 

Meqenese më kanë bërë report ,grekët për këtë ,me pasojë bllokimin nga google të një shkrimi,po ju jap një burim nr 2 ,i njëjtë me të parin....Lexim të këndshëm 

Since most did report, for the Greeks, with the consequence of a block by google writing, I give you a source No. 2,3 the same as the first.Pleasant reading

                                                                 nr 2
"για τη γλώσσα των Πελασγών δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, αλλά το ότι δεν ήταν Ελληνική μπορεί να το συμπεράνει κανείς πρώτα από τη γλώσσα ενός μέρους της φυλής των Πελασγών, που ζει τώρα στην πόλη Κρότωνα* πάνω από τους Τυρρηνούς, και που κάποτε ήταν γείτονες αυτών που τώρα ονομάζονται Δωριείς (τότε που οι Πελασγοί ζούσαν στην περιοχή που ονομάζουμε σήμερα Θεσσαλιώτιδα**) δεύτερον  από τη γλώσσα των Πελασγών που έχτισαν την Πλακία και τη Σκυλάκη*** του Ελλήσποντου [...]. Αν όμως πρέπει να συμπεράνουμε απ’ αυτά, οι Πελασγοί θα μιλούν βάρβαρη γλώσσα. Αν λοιπόν όλοι οι Πελασγοί είχαν αυτή τη γλώσσα, το Αττικό έθνος, που ήταν Πελασγικό, όταν μεταβλήθηκε σε Ελληνικό, έμαθε και την Ελληνική γλώσσα [...]. Εγώ πιστεύω ότι οι Ελληνικοί λαοί μιλούσαν πάντα την ίδια γλώσσα, αλλά αποδυναμώθηκαν μετά τον χωρισμό τους από τους Πελασγούς, και, ξεκινώντας αρχικά από ένα μικρό πυρήνα, έφτασαν στους τεράστιους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τώρα με την ενσωμάτωση διαφόρων ξένων εθνών, ανάμεσα στα οποία ήταν και οι ίδιοι οι Πελασγοί. Δεν πιστεύω ότι οι Πελασγοί, ένας βαρβαρικός λαός, έγινε ποτέ πολυάριθμος ή ισχυρός"..........
source

Source No. 3

  Η ξένη προέλευση τών Ελλήνων

"για τη γλώσσα των Πελασγών δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, αλλά το ότι δεν ήταν Ελληνική μπορεί να το συμπεράνει κανείς πρώτα από τη γλώσσα ενός μέρους της φυλής των Πελασγών, που ζει τώρα στην πόλη Κρότωνα* πάνω από τους Τυρρηνούς, και που κάποτε ήταν γείτονες αυτών που τώρα ονομάζονται Δωριείς (τότε που οι Πελασγοί ζούσαν στην περιοχή που ονομάζουμε σήμερα Θεσσαλιώτιδα**) δεύτερον  από τη γλώσσα των Πελασγών που έχτισαν την Πλακία και τη Σκυλάκη*** του Ελλήσποντου [...]. Αν όμως πρέπει να συμπεράνουμε απ’ αυτά, οι Πελασγοί θα μιλούν βάρβαρη γλώσσα. Αν λοιπόν όλοι οι Πελασγοί είχαν αυτή τη γλώσσα, το Αττικό έθνος, που ήταν Πελασγικό, όταν μεταβλήθηκε σε Ελληνικό, έμαθε και την Ελληνική γλώσσα [...]. Εγώ πιστεύω ότι οι Ελληνικοί λαοί μιλούσαν πάντα την ίδια γλώσσα, αλλά αποδυναμώθηκαν μετά τον χωρισμό τους από τους Πελασγούς, και, ξεκινώντας αρχικά από ένα μικρό πυρήνα, έφτασαν στους τεράστιους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τώρα με την ενσωμάτωση διαφόρων ξένων εθνών, ανάμεσα στα οποία ήταν και οι ίδιοι οι Πελασγοί. Δεν πιστεύω ότι οι Πελασγοί, ένας βαρβαρικός λαός, έγινε ποτέ πολυάριθμος ή ισχυρός".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albanian 
Le ti perkthejme në anglisht të tre burimet ,kjo për miqtë tanë që nuk dinë gjuhen Shqipe dhe atë Greke.


Çfarë do të konstatoni ?
Do të konstatoni "merakun" e dikujt në mënyrë që të mos duket vendi ,i cili është vizituar nga Herodoti (!!).Përse ?
Përgjigja :Që të konsideroihet si news greke ,kjo pjesë,d.m.th Larisha,Larisa e vende të tjera ...sepse dorët duhen konsideruar si news grekë.
Çfarë paturpësie kolektive (!!)
in english 
Let's translate into English the three sources, that for our friends who do not know Albanian and Greek.
What will you notice?
Will find "anxiety" of someone in order to not seem the place, which is visited by Herodotus (!). Why?
Answer: Since the konsideroihet like Greek news, this part, ie Larisha, Larissa and other countries ... because the hand should be considered as Greek news.
What impudence collective (!)

                                                                       (1)
Herodotus, historia, Klio, 56 - 57.
Herodotus, Clio, 56 to 57
In greek

"The research found that the Spartans were stronger by the Dorians and Athenians by the Iones.Aftoi both, from whom they descended from the Pelasgians, the matterother than the Greeks were the Ionians epikratesteroi.Oi never been there rose upfrom their homes, while the Spartans move between (....). "in the language of the Pelasgians I can not speak with certainty, but that was not Greek can be surmisedfrom the first part of a language the tribe of Pelasgi "(....)." But if we must concludefrom these, the Pelasgians will speak barbarous language. So if all the Pelasgianswere the language, the Attic nation, was Pelasgian, when turned into Greek, andtaught the Greek language "
Translation V.ANASTASOPOULOU, CH.TSAKA, KAKTOS.Athina Edition, 1992
(....)(....) 
                                                                          (2)

"The language of the Pelasgians I can not speak with certainty, but that was not Greek can be surmised from the first language a part of the tribe of Pelasgi, who now lives in Croton * above the Tyrrhenian Sea, and that once these neighbors were now called Dorians (since the Pelasgians lived in the area we call today Thessaliotida **) from the second language of the Pelasgians who built the plate and the Dardanelles Strait Skylakis *** [...]. But if you must deduce from these, the Pelasgians will speak barbarous language. So if all the Pelasgians were the language, the Attic nation, was Pelasgian, when turned into Greek, and taught the Greek language [...]. I believe that Greek people always speak the same language, but weakened after their separation from the Pelasgians, and, starting initially from a small core, arrived in huge numbers now represent the integration of various foreign nations, among which were themselves Pelasgians . do not believe that the Pelasgians, a barbaric people, was never very numerous or powerful "..........sourcehttp://adriano-xhafaj.blogspot.com/2012/01/foreign-origin-of-greek.html
                                                                           (3)
The foreign origin of Greekhttp://adriano-xhafaj.blogspot.com/2012_01_01_archive.html"The language of the Pelasgians I can not speak with certainty, but that was not Greek can be surmised from the first language a part of the tribe of Pelasgi, who now lives in Croton * above the Tyrrhenian Sea, and that once these neighbors were now called Dorians (since the Pelasgians lived in the area we call today Thessaliotida **) from the second language of the Pelasgians who built the plate and the Dardanelles Strait Skylakis *** [...]. But if you must deduce from these, the Pelasgians will speak barbarous language. So if all the Pelasgians were the language, the Attic nation, was Pelasgian, when turned into Greek, and taught the Greek language [...]. I believe that Greek people always speak the same language, but weakened after their separation from the Pelasgians, and, starting initially from a small core, arrived in huge numbers now represent the integration of various foreign nations, among which were themselves Pelasgians . do not believe that the Pelasgians, a barbaric people, was never very numerous or powerful ".No comments:

Post a Comment