Thursday, 19 January 2012

"The modern Greek language in its relation to ancient Greek (1870)"

"The modern Greek language in its relation to ancient Greek (1870)"
"Gjuha moderne greke dhe lidhja e saj me gjuhën e lashtë greke"
Autor: Geldart, Edmund Martin, 1844-1885

Publisher: Oxford, Clarendon Press

Do të shkoj më tej, të marr në konsideratë sa më shkurtimisht që të jetë e mundur, gjuhën shqipe në lidhje me greqishten. Mendimi i përhapur te vetë grekët se shqiptarët janë Pellazgët e lashtë, mund të jetë në fund të fundit jo shumë larg nga e vërteta. Është e sigurt se në gjuhën shqipe, pavarësisht gjendjes së saj të prishur apo të modernizuar, siç shihet në varfërinë e mbaresave të saja rasore, etj, ne pa dyshim gjejmë pikën e takimit të greqishtes dhe latinishtes. Gjuha shqipe nuk është as më shumë e as më pak moderne se gjuha greko-italike; dhe Gramatikës Krahasuese nuk do t’i bëhej shërbim më i madh, se sa me një rindërtim ideal të gjuhës së lashtë shqipe.
[faqe 128]

In English 

I will go further, consider that as briefly as possible, the Albanian language inrelation to the Greek. The widespread opinion that the Albanians are Greeksthemselves the ancient Pelasgians, may ultimately be not far from the truth. It is certain that in Albanian, despite its state of broken or upgraded, as seen in the poverty of its racist content endings, etc, we certainly find the meeting point ofGreek and Latin. The Albanian language is neither more nor less than modernGreek language, italics, and Comparative Grammar will not become a greaterservice than with a reconstruction of the ancient ideal of the Albanian language.
[page 128]


Thënie për shqiptarët

 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=144086642306798

No comments:

Post a Comment